Gabo Images

1980s. Fidel Castro and García Márquez.

(Gianfranco Gorgoni/Sygma; with thanks to Sean Dolan)

Return